Home News

วิดีโอแนะนำ จากเครือข่ายวิจัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องARDA Thailand
--------------------------------------
ขอทุนวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MMS 3 การอบรมครั้งที่ 1 เสวนาเรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
------------------------------------------------------------------------
MMS 3 การอบรมครั้งที่ 1 เสวนาเรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

Thailand Science Research and Innovation

เสวนาเรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
โดย
1. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
2. ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศ.ดร.เกียรติคุณ ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์
บรรณาธิการสารสภาคณาจารย์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
การอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นโครงการวิจัยอย่างไรให้มีชัย”
จัดโดย สำนักบริการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง STOU Research
--------------------------------------
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตอนที่ 1/8
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 1608 – 1608/1
ผู้บรรยาย :
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง STOU Research
--------------------------------------
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2604 ชั้น 6 อาคารบริหาร มสธ.

เทปบันทึกการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Facebook บพท.

การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ 2564
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Facebook บพท

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุนวิจัย/ทุนการศึกษา/การประกวด