สภาพพื้นที่ชุมชนบางกระดี่

สภาพพื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่มริมฝั่งคลองและที่ดินป่าชายเลน คนในชุมชนจึงสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  ได้แก่  การทำนากุ้ง  การตัดฟืน  และการเย็บจาก   สภาพอากาศบริเวณชุมชนมีความชุมชื่น  มีมลพิษน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดลำน้ำ  ติดป่าจาก  ป่าน้ำเค็มปกคลุมอยู่เป็นส่วนใหญ่  และส่งผลให้สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินโคลนที่มีน้ำทะเลหนุนท่วมถึงทุกปี ทำให้ดินมีสภาพที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  ส่วนการใช้น้ำในอดีตชุมชนใช้น้ำจากคลองสนามไชยเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร  แต่ปัจจุบันมีการจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตบางขุนเทียนจึงทำให้น้ำเสียถูกระบายลงสู่คลองสนามไชย

สภาพป่าจากในชุมชนบางกระดี่

สภาพป่าชายเลนและป่าจาก บริเวณชุมชนในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์  แต่ปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากการถากถางเพื่อนำที่ดินมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  สร้างหมู่บ้านจัดสรร  สร้างโรงงานอุตสาหกรรม    ส่วนต้นไม้ที่ยังมีอยู่ในชุมชน ได้แก่  ต้นจาก  ต้นกก  ต้นแสม  ต้นลำพู  ต้นลำแพน  ต้นโกงกาง  ต้นหวายลิง  ต้นมะขาม  ต้นมะพร้าว   ต้นไม้ที่ใช้ในพิธีกรรม  ได้แก่  ต้นหงอนไก่   ต้นไม้ที่ใช้ในการย้อมผ้า  ได้แก่  ต้นกระบูน  ต้นกระบาน   และต้นไม้ล้มลุกที่สามารถนำไปปรุงอาหาร  ได้แก่  ต้นชะคราม (ต้นสาระคราม)  ต้นปรง  ต้นปลัง  ต้นกระเจี๊ยบ  ต้นโสน  ต้นกล้วย  และผักสวนครัว  เป็นต้น 

           
        
        
        
        

สภาพพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน

        

สภาพบ้านเรือนในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองบางกระดี่