•  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมรองผู้อำนวยการและทีมงาน เข้าฟังการบรรยายและการบริหารจัดการสารสนเทศด้านงานวิจัยจาก รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเชิงการปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่ 5 ม.ค. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานการดำเนินงาน ของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันให้การตอนรับ และสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน โดยมี ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ให้การต้อนรับ

Similar Posts