ประมวลภาพงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อาจารย์และนิสิตจากวิทยาลัยการดนตรีและสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 60 โดยในวันที่15 พ.ย. 60 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ นำโดยอธิการบดีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก http://news.ch7.com/detail/257179