•  
  •  
  •  
  •  
  •  

เอกสารประกอบ

” ABC : Area Based Collaborative Research for Development สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) “

” การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านสวนทรายทอง
จ.สมุทรสงคราม

21-23 กรกฎาคม 2560 “

” การคัดเลือกประเด็น
และการตั้งโจทย์
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
ในการทำงานวิจัย
เชิงพื้นที่ (ABC) ” 

” ข้อมูลพื้นที่
จ.สมุทรสงคราม “

ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน


ทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายใน

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

ทุนวิจัยภายใน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและค่าตอบแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์การจัดทำวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเอกสารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย ดูทั้งหมด
ประกาศรับทุนวิจัยภายนอก
แบบฟอร์มโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบ วาระแห่งชาติ ปี๒๕๖๐
กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที WORD PDF
ทุนอุดหนุนการวิจัยและค่าตอบแทนบทความ ประจำปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย (ภายนอก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัย

ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 กลุ่ม

เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชม อำเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น)
เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น) (ครั้งที่ 1) 
เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
ที่ได้รับการสน้บสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วิจัยแบบบูรณาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น) (ครั้งที่ 2) 
เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2560
ที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

ปีงบประมาณ 2561 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย อนุมัติค่าตอบแทนบทความ
ตุลาคม 2560 (ครั้งที่ 1) 

 

ปีงบประมาณ 2560 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย อนุมัติค่าตอบแทนบทความ
ตุลาคม 2559 (ครั้งที่ 1) 
พฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่ 1) 
ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 1) 
มกราคม 2560 (ครั้งที่ 1)
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560 
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560 
กรกฎาคม 2560 
สิงหาคม 2560 
สิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 2) 
กันยายน 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยและค่าตอบแทนบทความ ประจำปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559 อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย อนุมัติค่าตอบแทนบทความ
ตุลาคม 2558 (ครั้งที่ 1) 
ตุลาคม 2558 (ครั้งที่ 2) 
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 1)
ธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 2) 
มกราคม 2559 (ครั้งที่ 1) ค่าตอบแทนบทความเดือน มกราคา 2559 ครั้งที่ 1
มกราคม 2559 (ครั้งที่ 2) ค่าตอบแทนบทความเดือน มกราคา 2559 ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์ 2559 (ครั้งที่ 1) 
มีนาคม 2559 (ครั้งที่ 1) 
มีนาคม 2559 (ครั้งที่ 2)
เมษายน 2559 
พฤษภาคม 2559 (ครั้งที่ 1) 
พฤษภาคม 2559 (ครั้งที่ 2) 
มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 1) 
มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 2) 
สิงหาคม 2559 (ครั้งที่ 1) 
สิงหาคม 2559 (ครั้งที่ 2)
กันยายน 2559 (ครั้งที่ 1) 
กันยายน 2559 (ครั้งที่ 2) 
แบบฟอร์มประกอบการทำวิจัย (ทุนภายใน)

แบบรายงานผลการปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

Scopus Journal Search
แบบฟอร์มประกอบการทำวิจัย (ทุนภายนอก)

แบบเสนอโครงการวิจัย

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ
(การเขียนบันทึกข้อความ ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านคณะ /หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด)

ทุนภายใน-ประกาศของมหาวิทยาลัย-อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนภายใน-ประกาศของมหาวิทยาลัย-อนุมัติค่าตอบแทนบทความ

เอกสารทุนภายนอก

เอกสารประกอบโครงการอบรม