“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร

“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

***””สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ””***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.th