บริการ

บริการดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

บริการเอกสาร : แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัย (ทุนภายใน)

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการเอกสาร : แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก (ทุนภายนอก)

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการเอกสาร : การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการเอกสาร : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม)

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙