ประกันคุณภาพ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

http://research.bsru.ac.th/spare2/qa.php

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ทุนภายใน)
(ปีการศึกษา 2557)
ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา


* 1 ต.ค. 56 – -30 ก.ย. 57 (ปีงบประมาณ)

(ปีการศึกษา 2558)
ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานสรุปตามคณะ


* 1 ต.ค. 57 – -30 ก.ย. 58 (ปีงบประมาณ)

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

(ปีปฏิทิน 2557)
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

เอกสารประกอบการเบิกค่าลงทะเบียนงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ


* ม.ค.57-ธ.ค.57

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ทุนภายนอก)
(ปีปฏิทิน 2557-60)

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รายงานสรุปตามคณะ ปีงบประมาณ 2557


รายงานสรุปตามคณะ ปีงบประมาณ 2558


ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา