นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในรอบที่ 1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อการบริหารจัดการทุนภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และตรงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดการเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็น 2 รอบ ดังนี้

 จึงประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอนและสายสนับสนุน) รวมถึงนักศึกษาได้ทราบทั่วกัน

รอบที่ 1 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน

วันที่ 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน

วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562