•  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา
นำโดย
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร และ รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30น.
ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์
ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์
และอาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ปาริชาติ ม่วงศิริ
ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง
อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน
และอาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม
และ
อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์
อาจารย์นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ ตัวแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์
อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ศศิธร สกุลกิม ตัวแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาระสำคัญ:1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจำนวน 6 ร่าง
2.เห็นชอบกับคำเสนอแนะของ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้นำร่างระเบียบดังกล่าวส่งให้นิติกรของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น และท้ายที่สุดให้นำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยต่อไป