ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย เพื่อขอทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 6 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย เพื่อขอทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2561 รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานร่วมรับฟังการนำเสนอข้อเสนอแผนโครงการวิจัย Flow Chart จากอาจารย์ และนักวิจัย คณะและบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอขอรับงบประมาณ ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เลือกเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการงบประมาณ มีความเชื่อมโยงระหว่างชุดโครงการ บูรณาการงานวิจัยแบบสหวิทยาการ หรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อผลงานที่มีศักยภาพ ตอบตัวชี้วัดและเป้าหมายเดียวกัน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน เน้นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 61 และพัฒนา Full paper วิพากษ์ข้อเสนอโครงการโดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ในวันที่ 29-30 มิ.ย. 61