•  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 1 มีนาคม 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” โดยมีนายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ นำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ได้แก่

ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
ผศ.บูรณจิตร แก้วศรีมล
อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
อาจารย์นภัทร อังกูรสินธนา
อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์
อาจารย์พีรวัจน์ มีสุข

ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมพิธีเปิด

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อรับใช้สังคมกับการขับเคลื่อนการเกษตร 4.0” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ พัฒนาโจทย์ เพื่อชุมชน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และเครือข่าย

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย

กำหนดการประชุม

กำหนดการเดินทาง : รถตู้ออกจาก หลังลานอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อช่วง บุนนาค เวลา 6.00น.
ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย : ดาวน์โหลด

กำหนดการประชุม : แนบไฟล์ ดาวน์โหลด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีผลงานที่ผ่านการประเมินและร่วม ดังนี้

1. ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : จากแหล่งสารสนเทศสู่แหล่งท่องเที่ยว”
2. ผศ.บูรณจิตร แก้วศรีมล เรื่อง “การจ้างงานภายในฐานะเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่”
3. อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ เรื่อง “การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปของชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย”
4. อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์ เรื่อง “ภัยใกล้ตัวที่เกิดจากสารเคมีตกค้างในพืชและสัตว์อาหารกับนโยบายภาครัฐ”
5. อ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ เรื่อง “การออแบบและพัฒนาโมชั่นอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลในเชิงพาณิชย์”
6. อ.พีรวัจน์ มีสุข เรื่อง “การวิเคราะห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรด้วยกล่องเครื่องมือ PDR ของ MATLAB”
7. อ.นภัทร อังกูรสินธนา เรื่อง “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม : อุปลักษณ์กรรมในภาษาไทย”

ทั้งนี้ อ.ท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

Similar Posts