ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ม. ตามแผนกลยุทธ์ 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์” ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและวิพากษ์ การดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์” ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและวิพากษ์ การดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามกลยุทธ์ คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ตัวแทนและวิทยาลัยการดนตรี ผอ.กองนโยบายและแผน และรศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ได้รับการประเมินผลและวิพากษ์จาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแผนกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการวิจัย เพื่อกำหนเทิศทางการพัฒนาคุณภาพตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)