ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2559

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การประเมินคุณภาพการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 256 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมาย ในการดูแล องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.62 การดำเนินงานระดับดีมาก