มคจม. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 พ.ย. 60 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(มคจม.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 โครงการ และพิจารณารับรองฯโครงการวิจัยที่ยื่นใหม่ จากนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 โครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ประธาน และมี คณะกรรมการภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิจารณา ณ ห้อง 673 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา