มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีสารธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่