มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรวมมือทางวิชาการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 2160 – 1174 ต่อ 11 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th