มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๑

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๑ “เสริมพลัง : ต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนสู่ความยั่งยืน”  ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไปส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562