มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 ขึ้นในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บ http//:www.hu.ac.th/Conference