มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันคลังสมอง (สกว.) ดำเนินการสำรวจข้อมูลตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันคลังสมอง (ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.) โดยการประสานงานผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบัน

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการ “การสำรวจข้อมูลตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบัน” เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบัน จากการสำรวจข้อมูลตัวชี้วัด ระหว่างสถาบันของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ Engagement Thailand จำนวน 10 แห่ง ได้รับความร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชน/สังคม ที่มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย โดย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 10 ม.นำร่องของ Engagement Thailand