ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ " ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับพระราชทานรางวัล “นักวิจัยดีเด่น" จากท่านองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์ ใน“การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” ในระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี