•  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเบญจวัลย์ ทันชม เจ้าหน้าที่ดูแลทุนภายนอก ร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดย วช. ร่วมกับ สวทน. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Similar Posts