•  
  •  
  •  
  •  
  •  


วช. เปิดรับข้อเสนอ ปีงบ 63

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนบูรณาการ เป้า 1,2 (ผ่านการพิจารณาฯ) และ เป้า 3,4
ตั้งแต่บัดนี้- 5 พฤศจิกายน 2561

การส่งข้อเสนอโครงการ เป้า 1, 2 (กรณีผ่านการพิจารณาจาก วช.) และเป้า 3 ,4 ให้คณะผู้วิจัย ดาวน์โหลด Full Proposal และติดต่อผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้
1. เตรียมเอกสาร Full Proposal พร้อมลงนามฉบับจริง จำนวน 1 ชุด และ แผ่น CD ข้อมูล (.pdf, .docx) พร้อมบันทึกข้อความนำส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมคู่มือด้านล่าง)
2. หัวหน้าแผนบูรณาการ นำส่งข้อเสนอ พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ NRMS ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา กับ น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม ผู้ประสานงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พ.ย. 61 (ในเวลาทำการ) โทร. 02-473-7000 ต่อ 1600

 

 Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับ รายละเอียด Download
1 แบบเสนอแผนบูรณาการ Download
2 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Download
3 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 Download
4 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Download
5 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) Download

 Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

ลำดับ รายละเอียด Download
1 คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ Download
2 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Download
3 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 Download
4 คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Download
Similar Posts