วิทยากร กระทรวงการคลัง แนะแนว พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอาจารย์สามารถ แสงรินทร์ สังกัดกองการพัสดุภาครัฐ กระทรวงการคลัง ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560