สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยทั้ง 3 ท่าน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 (เวลา 13.00น.) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่

1. อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภญโญ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอประเภทบรรยาย โดยให้นำเสนอเรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้งานในของเล่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”

ได้รับรางวัลประเภทบรรยาย (Oral) ของกลุ่มการวิจัยในชั้นเรียน
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

3. ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา อาจารย์คณะครุศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอระดับดีมาก Excellent Presentation
จากโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา