สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 ทุนดังนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 ทุนดังนี้

1. นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดสาขาวิชาเคมี ทุนวิจัย ต่อยอด จากโครงการทุนวิจัย คปอ. ของ สกว. เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

จากโครงการวิจัย ชื่อ “ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและอันตรกิริยาต่อกัมมัตภาพในการยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของสารกลุ่มฟลาโวนที่สกัดได้จากต้นกระชายดำเพื่อพัฒนาสารยับยั้งโรคอัลไซเมอร์บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์”

2. นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.รัชนู เมยดง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา วช. อนุมัติทุน โครงการสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบ 60 สกว. เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท

จากโครงการวิจัย ชื่อ “การใช้แบคทีเรียกรดแล็กติกที่มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกส์ในการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากข้าวพันธุ์ฝาบาตร”