•  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการจัดทำคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบการบริหารฯ ค้นหากรอบวิจัย ประมวลปัญหา ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ เพื่อสร้างระบบเกื้อหนุน เกิดแนวทางปฏิบัติแก่นักวิจัยคณะ วิทยาลัยการดนตรี และมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา