•  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6 โดยหน่วยงานคณะ วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย สามารถนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตามโควตา โดยมีสาขาดังนี้

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
5. การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
6. การศึกษา

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานของท่าน หรือรายละเอียดโควตาและอื่นๆ ตามไฟล์แนบ
research.bsru.ac.th/20171219102351.pdf

และ irdmcru.mcru.ac.th/Ird6/home.php

และ ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อลงทะเบียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 พร้อมทั้งส่งทาง E-mail : researchmcru@gmail.com
2) ระบบออนไลน์ : http://ejs.bsru.ac.th/researchmcru
 

Similar Posts