สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ

สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562