สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่4

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่4 แบบสหวิชาการ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดตนบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข็มแข็งในระดับชาติต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่งานบริการวิชาการแก่สังคม ( คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร.09 – 0789 – 3114 และเบอร์สำนักงานโทร 08 – 3066 – 5373 )