สนช. ร่วมกับ วช. จัดเสวนาในหัวข้อ “ทางออกขยะพลาสติก : มุมมองของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สนช. ร่วมกับ วช. จัดเสวนาในหัวข้อ “ทางออกขยะพลาสติก : มุมมองของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์”

1 พ.ย. 2560 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเสวนาในหัวข้อ “ทางออกขยะพลาสติก : มุมมองของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์” ณ อาคาร วช. ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากประเทศไทยมีขยะพลาสติกตกค้างจำนวนมาก รวมถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา (University of Georgia , USA) ระบุว่า ในปี 2559 ไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลและมหาสมุทรมากที่สุดในโลก

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม วช. กล่าวว่า แต่ละปีจะมีขยะเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 26 ล้านตัน หรือวันละ 73,000 ตัน ในจำนวนนี้มีขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 19 ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วที่มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อยู่ประมาณร้อยละ 30 – 40 อีกทั้งยังมีการศึกษาพบว่า ขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่ เฉลี่ยแล้วเป็นพลาสติกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ของปริมาณขยะทั้งหมด และหากนับรวมทั้งประเทศ ปริมาณขยะพลาสติกจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด

http://www.naewna.com/likesara/300679