•  
  •  
  •  
  •  
  •  

สมศ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 รายละเอียดประกาศ และการhttp://www.onesqa.or.th/th/download/932/
หัวข้อ :: การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Similar Posts