•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • สวพ. เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กันยายน นี้ 
  (เป้าหมาย 1-2)
  หัวหน้าแผนบูรณาการแต่ละแผนนำส่งข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ และแบบสรุปโครงการย่อย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในรูปแบบไฟล์ มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา (น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม) กรณีส่งแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ นักวิจัยดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ
  สวทน. และรับรหัสหน่วยงาน


สวพ. ขอประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563ดังข้อมูลในเอกสารต่อไปนี้Similar Posts