•  
  •  
  •  
  •  
  •  

13-14 มิถุนายน 2561 (วานนี้) รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทนมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์” พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและพี่เลี้ยง จากสกว.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผล และประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการวิจัยภายใต้ทุนท้าทายไทย ฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

Similar Posts