•  
  •  
  •  
  •  
  •  

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก

บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– โครงการละ 8,000 บาท

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– โครงการละ 2,500 บาท สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา

– โครงการละ800 บาทสำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าบันฑิตศึกษา

กรณี ต่ออายุการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการละ 2,000 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก
ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก
แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)
แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)
แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์

โทร. 02-4737000 ต่อ 1603 หรือ 084-682-3878
ผู้รับผิดชอบ: คุณมนัญชยา ประทุม

Similar Posts