เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
(Research and Development Institute)

ที่ตั้ง

ชั้น 7 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์(อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพ 10600
โทรศัพท์02-473-7000 ต่อ 1600, 1601, 1606
เว็บไซต์http://research.bsru.ac.th/

สัญลักษณ์

แนวความคิดมาจาก ความร่วมมือและการเสริมสร้างมิตรภาพเพื่อสร้างต้นไม้
ผลิตดอก(นักวิจัย) ออกผล(ผลงานวิจัย) อย่างยั่งยืน ด้วยความสามัคคีเพราะทุก
คนอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งความสําเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute : RDI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดิมใช้ชื่อว่า “สํานักวิจัยและบริการวิชาการ” แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบัน ราชภัฏทั่วประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน ปีพ.ศ. 2547 จึงส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงสํานักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงชื่อ ของหน่วยงานเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” มีภารกิจหลักในการทําวิจัยสถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในทุกระดับ เนื่องจากการวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจําเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งต้อง ทําหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งในการแก้ปัญหาและพัฒนา ประเทศ ซึ่งต้องอาศัย องค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน ตามหลักการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตามความในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ระบุสถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยโดยยึดเป็นหลักการดังนี้คือ มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะต้องเก่งทั้งวิชาการในระดับสากล (International) และเก่งในวิชาการท้องถิ่น (Local) สนับสนุนให้มีการทําวิจัยที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางของความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดนโยบาย ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายระดับชาติ

ปรัชญา

ส่งเสริมงานวิจัย สร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

“มุ่งส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่สากล”

พัธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
2. ยกระดับศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนําไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน