เปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า 61

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

นักวิจัยที่สนใจ ส่งบันทึกข้อความ ผ่านคณะ และข้อเสนอการวิจัย 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 9 พ.ย. 60 เพื่อทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการส่งทาง วช. ให้ทันกำหนดต่อไป

::รายละเอียด::
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) กลุ่มเรื่อง ข้าว
2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน
3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่
6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ
7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131