เปิดรับทุนวิจัย IAPP ร่วมกับ สกอ. กับ RAEng (UK)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund ที่สนับสนุนทุนร่วมกันระหว่าง สกอ. กับ RAEng (UK) เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ตาม link ด้านล่างนี้

Newton IAPP’s call NOW lives http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership/industry-academia-partnership-thailand