โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561

รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอภาพรวมของรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย และนักวิจัยจาก 4 คณะและวิทยาลัยการดนตรี ทั้ง 9 โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. นำเสนอผลการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ อ.อู่ทอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ ได้แก่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม ปัจจุบัน ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการ สานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. ที่ได้รับ มอบหมาย เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารอบ 6 เดือน