•  
  •  
  •  
  •  
  •  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้วิจัย ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts