โครงสร้างสถาบัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
อธิการบดี

งานบริหารงานทั่วไป

 


นางสาวนัชมา ซ่งเป็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวัลย์ ทันชม
นักวิจัย ปฏิบัติการ

นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 

นายมนัญชยา ประทุม (แนน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ประสานงานด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์