ABC การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) หัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการอบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุนภายนอก ในวันที่ 15-16 กันยายน 60 ณ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา