Category: ทุนวิจัยภายใน

(00) แบบขอขยายเวลา ไม่เกิน 3หรือ6 เดือน

แบบขอขยายเวลา ไม่เกิน 3หรือ6 เดือน

Read More

(00)ประกาศ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวนโ […]

Read More

06.แบบปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างฯข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างฯข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

Read More

หลักเกณฑ์ ผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (ทุนใน59)

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดห […]

Read More

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ โครงการวิจัย/การจ่ายเงินวิจัย (ทุนใน 59)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัย และ […]

Read More

02.ข้อเสนอโครงการวิจัยทุนใน (แบบฟอร์ม)

◊ แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 บุคลากรสายสนับสนุน งบ61 ◊ แบบ […]

Read More