Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ทุนวิจัยจาก สกอ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Talent Mobility ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 ทุนวิจัยจาก สกอ. รายละเอียดดังนี้ http://research.bsru.ac.th/spare2/doc/20171101164142.pdf