ข่าวล่าสุด

จับคู่กับเรา

สนับสนุนโดย สกว. ร่วมกับ สวทน. สวก.

https://www.tech2biz.net/

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์

ฐานข้อมูลวารสารไทย

การประเมินคุณภาพวารสารในฐาน TCI สนับสนุนโดย สกว. สกอ. และ วช.

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย