โครงการบรรยาย เรื่อง “การเขียนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ชุมชน”

ขอเชิญนักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การเขียนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ชุมชน”โดย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น.
ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการอบรมได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1jMw0xraYGWC-dPEd6EWtPzCGX2aAUjBq
สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จะถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/16A7kQARA2s8bkRdq74UNIcdXssWUtrEzWrjO6-imMik/edit

1 2