ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562 ดังนี้

1. AUN-QA Overview at Program Level

2. CUPT-QMS Guideline Overview at Institute Level

3. AUN-QA Implementation and Gap Analysis

4. ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

5. OBE สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร