การบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: หลักการ แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย”


ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/16cOVegivfCt3jtjdT1YkhB0cNsPzi9Q7roIzy4DZrKw/edit