จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

 

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

โครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่และอำนาจ ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัยและภาคีเครือข่าย