สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีความประสงค์สำรวจความต้องการของอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ปิดการสำรวจภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30.

=> แบบสำรวจความต้องการของอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์